BELØ A/S’ ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

§1: GENERELT

Nedennævnte almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende i det omfang der ikke foreligger anden skriftlig aftale mellem parterne.

§2: AFTALEINDGÅELSE

Enhver ordre bekræftes af BELØ A/S ved fremsendelse af ordrebekræftelse eller ved mundtlig* aftale. Ved købers fremsendelse af bekræftelse pr. mail, bekræfter køber den indgående aftale, samt det underliggende aftalegrundlag.

§3: LEVERINGSTIDSPUNKT

Leveringstidspunkt fremgår af ordrebekræftelse, tilbuddet eller efter mundtlig* aftale.

§4: BETALINGSBETINGELSER

Alle beløb forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato, beregnes 2 % i rente pr. påbegyndt måned

§5: EJENDOMSRET

Leverancen er solgt med ejendomsforbehold og forbliver BELØ A/S’ ejendom, indtil køber har betalt hele købesummen med tillæg for renter og omkostninger, samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af BELØ A/S på købers vegne.

§6: ANSVAR FOR MANGLER M.V.

Køber er straks forpligtet til at undersøge de leverede varer/ydelser for fejl og mangler. Reklamation over eventuelle fejl og mangler skal ske ved skriftlig meddelelse herom inden rimelig tid efter at mangler er eller burde være opdaget. I modsat fald bortfalder købers reklamationsret.
Såfremt en leverance viser sig mangelfuld, har BELØ A/S’ pligt og ret til at afhjælpe manglerne, herunder foretage supplerende levering.

§7: PRODUKTANSVAR

BELØ A/S er ansvarlig for lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger BELØ A/S ansvar for sådanne skader, og BELØ A/S’ ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. BELØ A/S ansvar for produktskader er beløbsmæssigt begrænset til DKK 10.000.000,- svarende til BELØ A/S’ produktansvarsforsikring. I tilfælde hvor BELØ A/S er ansvarlig for produktskader, men hvor skaderne også kan henføres til køber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld. I det omfang BELØ A/S måtte blive pålagt ansvar for produktskader i forhold til 3. mand, er køber forpligtet til at holde BELØ A/S skødesløs for det ansvar, BELØ A/S måtte blive pålagt, og som er videregående end BELØ A/S ansvar efter ovenstående bestemmelse. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge/indklage ved samme domstol/voldgift, som behandler erstatningskrav mod BELØ A/S fra 3. mand i anledning af produkter leveret af BELØ A/S via køber til 3. mand.

§8; ALMINDELIGE ANSVARSBEGRÆNSNINGER

I tilfælde af levering, rettidig levering eller mangelfri levering hindres eller forsinkes, af begivenheder udenfor BELØ A/S’ kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller 3. mands svigt eller lign. kan BELØ A/S ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullerer ordren efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt. BELØ A/S hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

§10: TRANSPORT AF RETTIGHEDER/PLIGTER

BELØ A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til 3. mand.

§11: Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå mellem parterne skal afgøres ved dansk ret og ved de ordinære danske domstole. Sagen skal anlægges ved BELØ A/S’ hjemting, uden hensyn til hvor køber bor eller opholder sig.

*kun gældende i Danmark